Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch Hội đồng thành viên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

TTUT.BSCKII Nguyễn Đức Thuấn

Phó giám đốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Thái Sơn

Giám đốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

Ông Nguyễn Công Minh

Phó giám đốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG