Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch Hội đồng thành viên

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

PGS.TS.BS Nguyễn Trung Chính

Giám đốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

Ông Nguyễn Công Minh

Phó giám đốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG