• [Chữa cả thân bệnh và tâm bệnh] nơi bệnh nhân thả hồn vào cảnh sắc thiên nhiên EN