• Diễn viên Mạnh Trường chấm Phương Đông "Xuất sắc"