Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

 

kiểm soát nhiễm khuẩn 1

Một số máy móc hiện đại tại Trung tâm Tiệt khuẩn – Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn BVĐK Phương Đông

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

NHIỆM VỤ

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động KSNK hàng năm
+ Đầu mối xây dựng các quy trình, quy định về KSNK
+ Đầu mối phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát: dịch bệnh truyền nhiễm, tình hình NKBV, kiểm tra nuôi cấy vi sinh, kháng thuốc KS…
Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện quy định KSNK trong BV
+ Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học
+ Theo dõi, báo cáo, đánh giá phơi nhiễm nghề nghiệp
+ Quản lý các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế; quản lý đồ vải; quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường
+ Phối hợp với các khoa, phòng, Mạng lưới KSNK giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác KSNK

kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Xe vận chuyển chất thải y tế nguy hại bàn giao thứ 2,4,6 hàng tuần

Khu xử lý nước thải y tế tại BVĐK Phương Đông

Đăng kí khám bệnh