• Không gian "Bệnh viện xanh" Phương Đông khiến khách hàng không muốn xuất viện