• Phương Đông và chiến dịch "Sinh ra trong thời dịch"