• "Tôi chưa thấy bệnh viện nào quý bệnh nhân như ở đây" Cảm nhận của bệnh nhân sau khi mổ u tuyến giáp