Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SÂRS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID -19

17-07-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19

19001806 Đặt lịch khám