Quyết định sửa đổi, bổ sung phụ lục 1 danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT - PCR

17-07-2021

Quyết định sửa đổi, bổ sung phụ lục 1 danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT - PCR

Sửa đổi, bổ sung phụ lục 1 danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo quyết định số 1282/QD-BYT ngày 21/3/20 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm covid 19

19001806 Đặt lịch khám