Quyết định ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ làm "Xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng"

17-07-2021

Tác giả: Trần Hồng Nụ

Quyết định ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ làm "Xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng"

Quyết định ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ làm "Xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng"

19001806 Đặt lịch khám