• Chữa bệnh đục thủy tinh thể tại BVĐK Phương Đông bằng phương pháp PHACO