• Shark Nguyễn Thanh Việt tới thăm và chúc tết các bệnh nhân