Ảnh sự kiện

Danh mục bao gồm toàn bộ các ảnh sự kiện mà bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã triển khai thực hiện hoặc tham gia.