Ảnh sự kiện

Danh mục bao gồm toàn bộ các ảnh sự kiện mà bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã triển khai thực hiện hoặc tham gia.

19001806 Đặt lịch khám