Thạc sĩ Nhãn khoa

Phí Thùy Linh

LCK Mắt - TMH - RHM

Quá trình công tác

- 2011 – 2019: Bác sĩ mắt – Bệnh viện đa khoa Medlatec
- 01/2020 – 07/2020: Bác sĩ mắt – Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Bác sĩ cùng chuyên khoa